Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE UBYTOVANIE V HORSKEJ CHATE OSTRUŽINY

Článok 1

Úvodné ustanovenia, účel, oblasť platnosti

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP”) upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi zmluvnými stranami:

a/ Horskou chatou Ostružiny (ďalej len ako „chata“), pozostávajúcou z 2 samostatných apartmánov, prevádzkovanou spoločnosťou  ADL GROUP, s.r.o., Bukovinská 7/7318, 831 06 Bratislava, IČO: 35 887 176, DIČ: 2021832362 , IČ DPH: SK2021832362 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 31852/B (ďalej len ako „ubytovateľ“) a

b/ fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len ako „klient“).

2. Účelom týchto VOP je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi ubytovateľom a klientom (ďalej aj ako „zmluvné strany“), s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovaných služieb.

3. Tieto VOP sa stávajú pre ubytovateľa záväzné dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom rezervácie služby. Platí domnienka, že klient sa s týmito VOP oboznámil, ibaže preukáže, že prístup k nim bol obmedzený, prípadne zamedzený zavinením ubytovateľa.

4. Na zmluvný vzťah medzi ubytovateľom a klientom sa vzťahujú príslušné ubytovateľom vydané pravidlá, a to najmä Prevádzkový poriadok, ktorý je klientom sprístupnený na webovom sídle ubytovateľa ostruziny.sk ako aj v priestoroch chaty.

Článok 2

Uzavretie zmluvy

1. Zmluva (ďalej aj ako „rezervácia“) vzniká na základe rezervácie zo strany klienta a jej akceptácie zo strany ubytovateľa. Klient predkladá ubytovateľovi rezerváciu osobne, telefonicky, písomne, e-mailom, prostredníctvom webového sídla ubytovateľa alebo prostredníctvom rezervačného systému. Ubytovateľ môže rezerváciu akceptovať písomne, e-mailom alebo prostredníctvom rezervačného systému.

2.Klient nemá nárok vyžadovať dostupnosť konkrétneho termínu ubytovania, pokiaľ ubytovateľ písomne nepotvrdil, že voľný termín bude k dispozícii.

3. Ubytovateľ si vyhradzuje právo požadovať od klienta pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 50 % – 100 % z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva pre ubytovateľa záväznou až po pripísaní úhrady stanovenej zálohovej platby na bankový účet ubytovateľa.

4. V prípade vykonania rezervácie cez internetovú platformu www.booking.com sa takto vykonaná rezervácia riadi Pravidlami a podmienkami využívania internetovej služby www.booking.com (vrátane pravidiel tejto platformy pre platobné operácie vykonávané priamo cez ňu)

Článok 3

Služby, ceny a platobné podmienky

1. Ubytovateľ je povinný poskytnúť klientovi objednané a ubytovateľom odsúhlasené ubytovacie služby.

2. Klient je povinný zaplatiť ubytovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu. Dohodnutá cena uvedená v cenníku ubytovateľa zahŕňa daň z pridanej hodnoty v zmysle príslušných právnych predpisov. Cenník ubytovateľa je zverejnený na webovom sídle www.ostruziny.com.

3. Cena nezahŕňa daň z ubytovania v zmysle príslušných právnych predpisov. Výška miestneho poplatku je určená všeobecne záväzným nariadením obce Donovaly na príslušné obdobie.

4. Cena nezahŕňa zálohu za prípadné škody vo výške 200 EUR. Záloha bude klientovi účtovaná v hotovosti a bude klientovi vrátená v hotovosti v plnej výške pri odchode, po kontrole stavu chaty.

5. O zmene, ktorá má za následok zvýšenie ceny pobytov a služieb (napr. zmena sadzby dane), je ubytovateľ povinný bezodkladne informovať klienta.

6. Ubytovateľ je oprávnený poskytnúť klientovi zľavu z cenníkovej ceny služieb, pričom poskytnutie zľavy nie je zo strany klienta právne nárokovateľné.

7. Rezervácia je pre klienta potvrdená a pre ubytovateľa záväzná pripísaním zálohovej platby a/alebo plnej výšky dohodnutej ceny na bankový účet ubytovateľa. V prípade neuhradenia zálohovej platby a/alebo plnej výšky dohodnutej ceny pobytu do dňa splatnosti, je ubytovateľ oprávnený rezerváciu zrušiť bez nároku klienta na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu.

8. Pokiaľ v týchto VOP nie je uvedené inak, alebo sa zmluvné strany nedohodli inak, platí, že ak klient neuhradí najneskôr v deň určený ako deň začiatku poskytovania služieb cenu za objednané služby v plnej výške, je ubytovateľ oprávnený odmietnuť klientovi poskytnutie služieb, pričom v takomto prípade klient nemá nárok na náhradu žiadnych nákladov, ako ani na náhradu škody.

9. Príchod je možný od 15:00 do 18:00 dohodnutého dňa príchodu. V deň dohodnutého dňa odchodu je klient povinný odísť najneskôr do 10:00.

10. Ubytovanie akýchkoľvek zvierat je zakázané.

11. Klient nesmie ďalej prenajímať predmet ubytovania, ako aj zdržať sa realizovania iných akcií bez predchádzajúceho písomného súhlasu ubytovateľa.

12. Klient je povinný poskytnúť v primeranom rozsahu súčinnosť, potrebnú na zabezpečenie a poskytnutie služieb ubytovateľa, predovšetkým pravdivé a úplné informácie súvisiace so zabezpečením pobytu.

13. Klient je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok chaty, ktorý je k dispozícii na webovom sídle ostruziny.sk a v priestoroch chaty. Ubytovateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť pobyt klienta a odstúpiť od zmluvy bez nároku na finančnú refundáciu, pokiaľ klient poškodzuje majetok chaty alebo porušuje Prevádzkový poriadok. Ubytovateľ je oprávnený nárokovať si u klienta všetky škody vzniknuté správaním klienta, ktorého následkom bol poškodený majetok chaty. Výška škody sa bude špecifikovať na základe obstarávacej ceny poškodeného majetku.

Článok 4

Zrušenie rezervácie, storno podmienky

1.Klient má právo stornovať objednané služby, a to kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb, a to i bez uvedenia dôvodu za predpokladu rešpektovania storno podmienok.

2. Klient oznamuje storno objednaných služieb vždy písomne (za písomnú formu sa pre účely týchto VOP považuje aj e-mail). Ubytovateľ prijatie storna vždy písomne potvrdí.

3. V prípade storna čerpania dohodnutých služieb má ubytovateľ nárok účtovať klientovi ako kompenzáciu finančnej straty storno poplatok. Storno poplatok je určený percentuálnou sadzbou z ceny, prípadne zo zálohy za služby, ktorej výška je závislá od časového úseku, ktorý zostáva odo dňa termínu stornovania služieb do plánovaného začiatku poskytovania služieb, a to nasledovne:

Storno poplatok
Bez storno poplatku Odo dňa potvrdenia rezervácie do 8 kalendárnych dní pred príchodom
100 % z ceny dohodnutých služieb (celkovej ceny rezervácie) V priebehu 7 kalendárnych dní pred príchodom

4. Pri neoznámení zrušenia rezervácie a/alebo nevyužití dohodnutých služieb v plnom rozsahu, neprináleží klientovi žiadna náhrada a ubytovateľovi vzniká nárok na storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných a dohodnutých služieb.

5. Klient má právo na vrátenie zaplatenej zálohy, resp. úplnej ceny pobytu bez storno poplatkov:

– Pri odstúpení od zmluvy zo strany ubytovateľa v zmysle článku 5 nižšie;

– Pri závažnej zmene ubytovania, termínu, alebo ceny pobytu, pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena apartmánu v rámci tej istej chaty.

Článok 5

Odstúpenie od zmluvy zo strany ubytovateľa

1. Ubytovateľ je oprávnený zmeniť dohodnuté služby, ak nastanú okolnosti, ktoré mu bránia poskytnúť služby podľa vopred stanovených podmienok. Takéto zmeny je ubytovateľ povinný bezodkladne oznámiť klientovi a zaväzuje sa predložiť klientovi návrh na riešenie vzniknutej situácie.

2. Ubytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy len v nasledujúcich prípadoch:

3. Klient neuhradil zálohovú faktúru v stanovenej výške a v lehote splatnosti;

4. Vyskytli sa okolnosti, za ktoré ubytovateľ nezodpovedá, a ktoré robia plnenie zmluvy v dohodnutom čase nemožným (napr. z dôvodu zásahu vyššej moci ako nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej objektívnej okolnosti (živelná katastrofa, štrajk, vojna, zemetrasenie, pandémia a pod.));

5. Ubytovateľ má opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie ubytovacích služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku a bezpečnosť;

6. Pri rezervácii boli uvedené zavádzajúce alebo nepravdivé informácie, ktoré sa týkajú samotného klienta alebo dôvodu pobytu.

7. Pri oprávnenom odstúpení ubytovateľa neprináleží klientovi žiadna náhrada škody.

Článok 6

Reklamačný poriadok

1. Ustanovenia tohto článku VOP majú povahu reklamačného poriadku (ďalej len „reklamačný poriadok“) vydaného na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). V prípade, že rozsah, obsah, alebo kvalita poskytnutých služieb je v rozpore s podmienkami dohodnutými medzi zmluvnými stranami, je klient oprávnený uplatniť reklamáciu.

2. Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady poskytnutej služby.

3. Ubytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré klient spôsobil sám, ako ani za vady, o ktorých klient pred začatím poskytovania služieb vedel alebo vedieť musel alebo bol na vady služby výslovne a jasne ubytovateľom upozornený, ani za vady, ktoré vznikli v dôsledku pôsobenia vyššej moci.

4. V prípade, že rozsah, obsah, alebo kvalita poskytnutých služieb je v rozpore s podmienkami dohodnutými medzi zmluvnými stranami, vzniká klientovi právo na reklamáciu. Klient môže svoje právo na reklamáciu uplatniť formou práva na odstránenie, doplnenie, výmenu, poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z ceny ním uhradených služieb.

5. Klient je povinný informovať ubytovateľa a uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie.

6. Reklamáciu vybavuje poverený zamestnanec ubytovateľa, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, je poverený zamestnanec ubytovateľa povinný spísať s klientom záznam o reklamácii.

7. Klient je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie najmä tým, že poskytne pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak si to povaha reklamácie vyžaduje, klient umožní poverenému zamestnancovi ubytovateľa prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

8. O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov rozhodne poverený zamestnanec ubytovateľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 kalendárnych dní. V prípade potreby odborne posúdiť reklamovaný nedostatok je lehota na vybavenie reklamácie 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia.

9. Ubytovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie každého jednotlivého prípadu reklamácie.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP, ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce na ich základe sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky právne vzťahy týmito VOP neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

2. Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

3. Vzájomné spory, ktoré sa nepodarí vyriešiť dohodou alebo zmierom, budú predložené na rozhodnutie príslušnému slovenskému súdu. Pri riešení sporov sú spotrebitelia oprávnení obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je pre prípady upravené týmito VOP Slovenská obchodná inšpekcia.

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2021.

5. Ubytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená ich umiestnením na webovom sídle ostruziny.sk.

6. Podmienky spracúvania osobných údajov klientov sú uvedené dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov a sú uverejnené na webovom sídle ostruziny.sk. Slúžia na splnenie povinnosti ubytovateľa, ktoré preňho vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.